CORPORATE

İŞ ETIĞI YÖNETMELIĞI

İÇİNDEKİLER:

1. MÜŞTERİLER, TEDARİKÇİLER VE DİĞER İŞ ORTAKLARI İLE İLİŞKİLER


1.a) Adil Rekabet, Anlaşmalar ve Karteller
1.b) Yolsuzluk, Rüşvet ve Hediye Kabulü
1.c) Başkasına Avantaj Teklif Etmek / Başkasından Avantaj Kabul Etmek 
1.d) Bağışlar ve Sponsorluklar
1.e) Patentler ve Sınai Haklar
1.f) Tedarikçilerin ve Hizmet Şirketlerinin Seçimi

2. YÖNETİCİLİK ve PERSONEL

2.a) Liderlik ve Güven Ortamı
2.b) Tolerans ve Fırsat Eşitliği
2.c) Adil Çalışma Koşulları
2.d) Menfaat Çatışmalarının Önlenmesi
2.e) Çalışanların Kazanç Sağlayan Ek Faaliyetleri
2.f) Siyasi ve Toplumsal Faaliyetler
2.g) Şirket Varlıklarının Korunması
2.h) Şirket İçi Bilgilerin Kullanımı
2.h.1) Gizlilik
2.h.2) Mahremiyet ve Bilgi Güvenliği
2.h.3) Şirket İçi Bilgilerden Yararlanma Yasağı
2.h.4) Doğru Raporlama, Kayıt ve belgelerde doğruluk
2.i)  İş Güvenliği, Sağlık, Çevre ve Sürdürülebilirlik
2.j) Kalite


3. İŞ ETİĞİ YÖNETMELİĞİ’NİN UYGULANMASI

3.a) Etik Kurulu
3.b) Bu Yönetmeliğe uyulması zorunlu mu?

1.  Müşteriler, Tedarikçiler ve Diğer İş Ortakları ile İşbirliği

Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer iş ortaklarımız bizden sadece yüksek kalitede ürün ve hizmet değil, aynı zamanda kendileriyle olan ilişkilerimizde profesyonel bir üslup ve kesin dürüstlük beklemektedirler. Bu nedenle, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer çözüm ortaklarımızla yazılı ve sözlü kurduğumuz tüm ilişkilerimiz daima doğruluk, dürüstlük ve şeffaflık ilkesine dayalıdır. Bu çerçevede, ilişkilerimizin temel etik dayanakları aşağıdaki gibidir:

1.a) Adil Rekabet, Anlaşmalar ve Karteller:

Sertrans, 4054 sayılı Rekabetin Korunması hakkındaki kanun ve buna dayalı tebliğ hükümlerine ve Türk Ticaret Kanununa ve buna dayalı tebliğ hükümlerine uygun iş yapış modellerini benimser. Gerek ulusal gerekse uluslararası ticarette serbest pazar ve açık rekabet kurallarını destekleyen, ilgili yerel ve uluslararası kanunları ihlal etmekten imtina eden şirketimizde her çalışanımız, adil rekabet kurallarına uymakla yükümlüdür. Bu çerçevede, pazardaki rekabet ortamını yasalara aykırı olarak bozmayı amaçlayan, ilgili kanunların ihlal edilmesinden başka hiçbir yolla sağlanamayacak olan ilişkiler (rakip firmalarla resmi veya gayri resmi sözleşme veya söz birliği yapılarak  müşteri bilgilerinin paylaşılması, fiyat, tedarikçi ilişkileri, ticari şartlar, pazar payları, kâr marjları, maliyetler, teklif içerikleri veya ihalelere katılma - teklif verme koşullarının paylaşılması gibi..) şirketimizde kesinlikle yasaktır.  

1.b) Yolsuzluk, Rüşvet ve Hediye Kabulü:

Tüm ticari faaliyetlerini mutlak dürüstlük, şeffaflık ve sorumluluk bilinciyle yerine getiren Sertrans’ta yolsuzluk ve rüşvet, hangi konuda, ne şekilde ve ne sebeple olursa olsun, kesinlikle kabul edilemez. Yolsuzlukla eş değer tutulan dolandırıcılık, hırsızlık, zimmete para geçirme veya kara para aklama gibi hukuka aykırılıklar ise kesinlikle cezai takibata uğrar. Sertrans çalışanları, bir şahsı, bir kurumu herhangi bir düşünce veya davranışa ikna etmek, süreçleri hızlandırmak veya şahsi menfaat sağlamak maksadıyla kanunsuz harekette bulunamaz, hediye kabul etmez, hiçbir kişi ya da kuruma hediye teklif etmez. Bu hediyelerin bir maddi değerinin olmaması, geleneklere uygun olması, sosyal –kültürel ya da eğlence içerikli olması bu kuralı değiştirmez.


1.c) Başkasına Avantaj Teklif Etmek / Başkasından Avantaj Kabul Etmek:  

Şirketimiz ulusal ve uluslararası rekabet ortamında öncelikle kendi ürün ve hizmetlerinin kalitesine ve performansına güvenmektedir. Bu nedenle, ürün ve hizmetlerimizle ilgili aracılık, sipariş / iş alma-verme, onaylama, ürün tedariği, ürün teslimi ve ödeme yapma gibi konularda, çeşitli kişi veya kuruluşları devreye sokarak bunlar üstünden avantaj ve menfaat sağlamayı hedefleyen yazılı ve sözlü anlaşma yapmak yasaktır. Bu yasak, özellikle iş ortaklarımız, onların çalışanları ve kamu görevlileri ile ilişkiler için de geçerli olduğu gibi, tüm üçüncü şahıslar ve resmi dairelerde yapılan işlemler için de geçerlidir. Bu gibi ilişkilerde para hediye etmek her halükarda yasaktır. Şirketin işbirliği içinde olduğu resmi mümessil, acente, danışman gibi kuruluşlara hizmetleri karşılığı verilecek komisyon ücreti veya diğer resmi ödemeler, avantaj sağlama ve rüşvet verme teşebbüsünden kaçınacak şekilde açık ve eksiksiz şekilde yazılı olarak sözleşmeye tabidir. Bu sözleşmeler CEO’nun onayı doğrultusunda yürürlüğe girer. Sertrans çalışanlarının kendi lehlerine, yakınları adına, ya da bağlı oldukları sosyal oluşum ve kuruluşlar lehine hizmet / mal alımı talebinde bulunması, uygunsuz davetiyeler talep etmesi, bunları kabul ederek avantaj sağlaması kesinlikle yasaktır. Sertrans çalışanları, hiçbir şekilde kişisel avantaj ve hediye kabul etmediği gibi, kendisine teklif edilen hediye ve avantajları da yetkili amirlerine bildirmekle yükümlüdür.

1.d) Bağışlar ve Sponsorluklar:

Sertrans’ın çeşitli dernek ve kuruluşlara yaptığı kurumsal bağış ve sponsorluk faaliyetleri daima açık ve şeffaf olarak gerçekleştirilmektedir. Kurumsal bağış yapılacak kurum ya da sponsor olunacak etkinlik CEO’nun onay ve iznine tabidir. Bağış ve sponsorluk çalışmalarında şirketin saygınlığı ve itibarı en üst düzeyde gözetilerek, şirketin kurumsal algısına ve itibarına zarar verebilecek bir çıkar grubu ya da siyasi-ticari oluşumla şirketi yan yana getirebilecek işbirliklerinden kaçınılmaktadır. Bağışı alacak tarafın kim olduğu ve bağışın kullanım amacı net olarak belli olmalıdır. Herhangi bir kişinin özel banka hesabına bağış ya da sponsorluk adı altında para göndermek yasaktır. Şirketin saygınlığına ve itibarine zarar verebilecek hiçbir kuruma ya da organizasyona bağış yapılamaz, bu tür bir kurum ya da organizasyona sponsor olunamaz.  Bağış ve sponsorluk çalışmaları yapılırken yukarıda bahsi geçen 1.a, 1.b, 1.c maddelerindeki kurallara uyulması mutlak zorunludur.

1.e) Patentler ve Sınai Haklar:

Sertrans’ın sürdürülebilirliği ve rekabet gücü; inovasyona verdiği önemle ürün ve hizmetlerini sürekli yenileyerek yeni buluşlar yapmasına, şirket bünyesindeki teknolojilerini geliştirmeye devam etmesine ve teknik bilgi birikimini genişletmesine bağlıdır. Bu sebeple, inovatif fikir, ürün ve hizmetlerimiz, sahip olduğumuz yetkinlik ve teknolojimiz, hizmet modellerimiz ve iş yapma kültürümüz şirketimizin ticari sırları olarak kabul edilmektedir. Bu bilgi ve sırların çalışanlarımız tarafından hangi şekilde olursa olsun üçüncü şahıslarla paylaşılması kesinlikle yasaktır. Aynı zamanda çalışanlarımız, üçüncü şahıslara ait fikri ve sınai haklara da saygı göstermek zorundadır. Çalışanlarımızın üçüncü şahıslara ait sırları yetkisiz olarak ele geçirmesi, başkalarına ait sırları kullanması da yasaktır.

1.f) Tedarikçilerin ve Hizmet Şirketlerinin Seçimi

Sertrans, tedarikçi firmalardan gelen tüm teklifleri adil, tarafsız ve önyargısız olarak incelemeye tabi tutmaktadır. Sertrans’ın tedarikçileri ile ilişkileri açık ve şeffaftır. Değerlendirme, onaylama, sipariş verme ve işleme koyma prosedürü, son derece sıkı kriterler doğrultusunda saydam bir şekilde yerine getirilmektedir. Herhangi bir tedarikçi firmanın usule aykırı olarak tercih edilmesi veya usule aykırı olarak engellenmeye çalışılması kesin olarak yasaktır. Tedarikçilerimizi ve hizmet aldığımız iş ortaklarımızı seçme aşamasında, bu yönetmelikte belirtilen değerlerimize karşı tarafça da aynı şekilde uyuluyor olması öncelikli seçim kriterimizdir. Bir iş ortağımızın bu kuralları ihlal etmesi, kendisiyle olan ticari ilişkiye son vermemizle sonuçlanabilir. Bu sebeple, tedarikçi ve iş ortaklarımızdan gerekli yükümlülükleri yerine getirmelerini talep eder, bu yöndeki denetimleri de gerçekleştiririz.

2.  YÖNETİCİLİK VE PERSONEL:

Şirketlerin sürdürülebilirlikleri, ticari başarı elde etmeleri, büyümeleri ve rekabet güçlerini koruyabilmeleri, çalışanlarının katkı ve sadakatına bağlıdır. Şirketlerin ekonomik başarısı, esas olarak kurumsal verimlilik gayretleri ile insan unsurunu bir arada ve yan yana tutabilme kabiliyetinde yatmaktadır. Bu bilinçle hareket eden Sertrans, bir yandan çalışanları için insan haklarını ve insani çalışma koşullarını temel alan yaklaşımları ortaya koymakta, diğer yandan da çalışanlarından kurum kültürüne uygun davranışlar beklemektedir. Bunlar şöyle özetlenebilir:

2.a) Liderlik ve Güven Ortamı

Çalışanlarımızın tamamı bu yönetmelikte yer alan tüm maddelere uymakla yükümlüdür. Sertrans yöneticileri bu konuda diğer çalışanlara örnek olmakla ayrıca yükümlüdür. Yöneticilerimiz, kendi birim ve bölümlerinde bu yönetmelik maddelerinin hiçbir şekilde ihlal edilmemesinden sorumludur. Bu sorumluluk, personelin yöneticiler tarafından uygun bir şekilde denetlenerek ihlallerin önüne geçilmesini de kapsamaktadır.

2.b) Tolerans ve Fırsat Eşitliği

Sertrans, uluslararası faaliyet gösteren bir kuruluş olarak farklı milliyet, kültür ve anlayışta  müşterilere ve iş ortaklarına sahiptir. Evrensel insan haklarına, insani temel hak ve özgürlüklere saygı duyan şirketimizde, gerek şirket içi, gerekse şirket dışı üçüncü kişilerle olan ilişkilerde herhangi bir kişinin farklı muameleye, ayrımcılığa, tacize, kayırmaya veya aşağılamaya maruz kalmasına kesinlikle göz yumulamaz. Irk, etnik köken, cinsiyet, din, renk, dünya görüşü, siyasi eğilim, engellilik, yaş veya cinsel yönelime dayalı ayrımcı ya da kayırmacı uygulamalara şirket içinde ve şirket dışı ilişkilerde kesinlikle izin verilemez. Sertrans’ta çalışanlar, hem kendi çalışma arkadaşlarının hem müşterilerinin, tedarikçilerinin ve diğer ilişkide olduğu tüm üçüncü kişilerin kişisel mahremiyetlerine saygı gösterir, hiçbir ayrım gözetmeksiniz herkese eşit mesafede hareket eder.

2.c) Adil Çalışma Koşulları:

Sertrans, tüm çalışanlarına eşit çalışma imkan, koşul ve ortamları sağlayan ve çalışanlarına adil ücret ödeyen bir şirkettir. Sertrans’ta çalışanların teknik ve mesleki gelişimleri için gerekli tüm yatırımlar yapılmakta, teknolojik araç-gereç temin edilmekte, mesleki becerilerini ve yeteneklerini sonuna kadar kullanabilecekleri ortamlar yaratılmakta ve herkese kariyer fırsatı sunulmaktadır. Sertrans’ta, başta çocuk işçi çalıştırmak olmak üzere yasa ve mevzuatlara aykırı hiçbir uygulamaya izin verilmez.

2.d) Menfaat Çatışmalarının Önlenmesi

Sertrans çalışanlarının görevlerini yerine getirirken menfaat çatışması ya da sadakat çatışması yaşamamaları büyük öneme sahiptir. Hiçbir çalışanımız görevini yerine getirirken yaptığı işten dolayı “şahsi fayda” sağlayamaz, şirkete ait herhangi bir varlığı ( bilgi, eşya, taşınmaz vb.) kişisel çıkarları için kullanamaz.

2.e) Çalışanların Kazanç Sağlayan Ek Faaliyetleri

Çalışanlarımızın mesai saatleri içerisinde başka bir işle ilgili faaliyette bulunmaları yasaktır. Çalışanlarımız, mesai saatleri dışında kendilerine kazanç sağlayacak olan ek faaliyetlerde bulunmak isterse, bu durumu yazılı olarak İnsan Kaynakları Departmanı’na bildirerek şirket yönetiminin onayını almak zorundadırlar.

2.f) Siyasi ve Toplumsal Faaliyetler

Sertrans çalışanları, şirketimizin adını kullanarak veya şirketimizi temsilen hiçbir siyasi partinin, örgütün, derneğin, toplumsal ve siyasi oluşumun faaliyetine katılamaz. Sorumlu bir vatandaş olarak kamuya yararlı toplumsal ve siyasi faaliyetlere katılmak, bu tip dernek ve oluşumlarda aktif rol almak isteyen çalışanlarımız, bu faaliyetlerini ancak kendi şahsı, adı ve sorumluluğu altında yapabilir. Siyasi parti ve toplumsal örgütlerde faaliyetlerde bulunan çalışanlarımızın, buralardaki görevleri ile şirketimizdeki görevi arasında her hangi bir menfaat çatışmasının kesinlikle yaşanmaması gerekmektedir.

2.g) Şirket Varlıklarının Korunması

Sertrans çalışanları, şirkete ait tüm maddi ve manevi varlıkları korumakla yükümlüdür. Bu varlıklar arasında taşınmazlar, işletme/çalışma araç ve gereçleri, müşteri mal ve stokları, menkul kıymetler, nakit kasa içeriği, ofis malzemeleri, şirket araçları, mobil telefonlar, diz üstü ve masa üstü bilgisayarlar, bilgi sistemleri ve bilgi donanımları, yazılımlar, patentler, markalar, ticari sırlar, inovatif ürün ve hizmet bilgileri, müşteri bilgileri, şirket bilgileri, teknik bilgi birikimi yer almaktadır.  Sertrans’ın sahip olduğu bu maddi ve manevi varlıklar, çalışanlar tarafından sadece işle ilgili amaçlarla kullanılabilir. Çalışanların şirketle, ürün ve hizmetlerle ilgili elde ettikleri bilgi ve içerikleri başkalarına aktarmaları kesinlikle yasaktır.

2.h) Şirket İçi Bilgilerin Kullanımı

2.h.1) Gizlilik:

Sertrans’ın kamuya açıklamadığı şirket içi hususların çalışanlar tarafından gizli tutulması zorunludur. Bu kural, buluşlarımız, inovatif ürün ve hizmetlerimiz, müşteri bilgilerimiz, ticari sırlarımız ve diğer teknik bilgi birikimimiz için de geçerlidir. Bu konular rekabet gücümüzün temelini oluşturduğu gibi, sürdürülebilir başarımızın ve şirketimizin geleceğinin teminatıdır. Bu nedenle çalışanlarımızın bu bilgileri üçüncü kişilere aktarmaları kesinlikle yasak olup, bu kural iş akdi sona erdikten sonra da geçerlidir.

2.h.2) Mahremiyet ve Bilgi Güvenliği:

Günümüzde şirketlerin başarısı için, bilginin elektronik ortamda, küresel ölçekte, kısa sürede yer ve el değiştiriyor olması kaçınılmaz bir gereklilik olmakla birlikte, beraberinde çok büyük riskleri de taşımaktadır. Şirketlerin bilgi, belge, dosya ve evraklarını ve bunları içeren veri taşıyıcılarını üçüncü şahısların erişiminden koruması mutlak zorunluluktur. Bu konuda gerekli önlemlerin alınması, bilgilerin korunması ve güvenliğinin sağlanması başta yöneticilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımızın asli sorumluluğundadır. Bilgi Güvenliği aynı zamanda şirketimizin Bilgi Teknolojileri departmanının da sıkı takip ve denetim konularının başında gelmektedir. Sertrans çalışanları Bilgi Güvenliği konusunda şirket içinde uygulanan yazılı prosedürlere uymakla ve şirket bilgilerini korumakla yükümlüdür.

2.h.3) Şirket İçi Bilgilerden Yararlanma Yasağı

Sertrans’a ait şirket içi bilgileri kullanarak çalışanların kendilerine, yakınlarına veya başkalarına avantaj sağlamaları kesinlikle yasaktır. Bu yasak, şirket içi bilgilerin yetkisiz olarak başkalarına aktarılmasını da kapsar.

2.h.4) Doğru Raporlama, Kayıt ve belgelerde doğruluk:

Çalışanlarımız, gerek şirket içi sözlü ve yazılı raporlama işlemlerinde gerekse de kamuya yansıyacak sözlü ve yazılı beyanlarda gerçeğe uygun ifadeler kullanmakla yükümlüdürler. Metinler, raporlar, mali tablolar, harcama kayıtları ve diğer tüm içerikteki evrak üzerinde herhangi bir manipülasyon (tahrifat) yapılması yasaktır.

2.i)  İş Güvenliği, Sağlık, Çevre Koruma ve Sürdürülebilirlik

Sertrans olarak, çalışanlarımızın hayatını ve sağlıklarını korumak en temel görevimizdir. Bunun için iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tüm donanım ve teçhizat önlemlerini alarak, ilgili prosedürleri hayata geçirerek tüm çalışanlarımızın sağlıklarını korumayı doğal bir görev olarak benimseriz.  Faaliyetlerimizin çevreye olan olumsuz etkilerini asgariye indirmek ve mevcut kaynakları tasarruflu bir şekilde kullanmak, şirket çalışanlarımızın olmaz ise olmaz görevlerinden biridir. Doğaya, çevreye, bizden sonraki nesillere karşı sorumluluk bilincimizle, tüm ürün geliştirmelerimizde ve ar-ge çalışmalarımızda sürdürülebilirlik ve çevre uyumu gözeterek hareket etmekteyiz.

2.j) Kalite

Sertrans, kurulduğu ilk günden bu yana daima yüksek kalitede hizmet vermeyi prensip edinmiştir. Sektörümüzü “toplam kalite yönetimi” yaklaşımıyla ilk olarak tanıştıran, ulusal ve uluslararası pek çok kalite ödülünün, kalite belge ve sertifikasının sahibi bir şirket olarak, tüm çalışanlarımızdan, işlerini aynı şekilde yüksek kalite bilinci ile gerçekleştirmelerini bekleriz. Yerli ve yabancı pazarlardaki varlığımızın, rekabetteki üstünlüğümüzün ve sürdürülebilir büyüme başarımızın temelinde, tedarik zinciri yönetiminin her aşamasında titizlikle uyguladığımız ve asla taviz vermediğimiz uluslararası kalite standartları bulunmaktadır.  Yüksek kalitede iş yapma prensibimiz, tüm çalışanlarımızın uymakla yükümlü olduğu en önemli hususların başında gelmektedir. Hizmetlerimizde kalite düşüşüne sebebiyet veren kasti davranışlar, ihmal ve kusurlar şirket içinde kesinlikle kabul edilemez.

3. İŞ ETİĞİ YÖNETMELİĞİ’NİN UYGULANMASI

3.a) Etik Kurulu:

İş Etiği Yönetmeliği’nin Sertrans Holding ve bağlı tüm iştirak şirketlerinde, icrasının denetiminden sorumlu bir “Etik Kurulu” oluşturulmuştur. Etik kurulu; Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu başkan ve üyelerinden oluşmaktadır. Etik kurulu, bu yönetmelikle ilgili anlaşmazlıkların, kural ihlallerinin olması halinde devreye girerek bunların halli konusunda yetkilidir. Etik kurulu, ihlallerle ilgili her türlü cezai yaptırımların, hukuki süreçlerin, disiplin cezalarının başlatılması, uygulanması ve bunların takibinden sorumludur.  İş Etiği Yönetmeliği’nin gereği gibi şirket bünyesinde uygulanmasını sağlamak, gerekli denetim ve gözetimleri yapmak ise, asli olarak orta ve üst düzey yöneticilerin sorumluluğundadır. Yöneticiler, tüm personelin İş Etiği Yönetmeliği’ne harfiyen uymalarını sağlamak zorundadır.

3.b) Bu Yönetmeliğe uyulması zorunlu mu?

Her bir Sertrans çalışanı, bu yönetmelik çerçevesinde belirtilen kurallara, standartlara ve prensiplere uymak zorundadır. Her çalışana bu yönetmeliğin bir nüshası verilmiştir, ancak bu dokumanın yalnızca okunması yeterli değildir. Tüm çalışanların yukarıdaki kurallar temelinde kendi davranışını gözden geçirmesi ve hangi alanlarda gelişme ya da düzelme kaydetmesi gerektiğinin farkına varması gerekmektedir. Zira kural ihlalleri mutlaka cezalandırılmaktadır. Kurallara uyulmaması, kişiyi işten çıkarılmaya kadar götürebilecek bir disiplin suçu sebebi sayılır. Bu kuralların ihlal edilmesi, ilgili yasaların da çiğnenmesi şeklinde değerlendirilebilir ve çalışan kişinin, bir üst yetkilisinin ve/veya Sertrans’ın ağır resmi cezalar almasına veya para cezasına çarptırılmasına da sebep olabilir. Bu ihlaller, aynı zamanda ceza kanunu, iş kanunun hatta medeni kanun bakımından da çok ciddi hukuki sonuçlar doğurabilir. 


Sertrans Privacy Policy

Our Commitment to Privacy

At Sertrans, we value our customers and visitors and respect your privacy. This policy describes the personal information we collect about you, why we collect it, and how we use it. If this policy changes, we will post an updated version on our website. You will know if the policy has changed by checking the revision date that appears below.

If you have any questions about our privacy policy, please contact us at info@sertrans.com.tr any time or call us at 444 5 737.

Privacy Policy

Last updated September 16, 2013

• At Sertrans, we may collect personal information from you, such as your name, email address, postal address, phone number, when you contact us with a question or sign-up to our mailing list or apply for a job.

Sertrans and its marketing partners use form elements and/or cookies to collect information and enable certain technology solutions used to market our products.

A cookie is a short line of text that attached to your browser when you visit a website or view a particular advertisement. This cookie can then be identified to determine how often you have visited a site or seen particular ad. Cookies are otherwise generic, and cannot be used to access any other information onyour computer.

• We may use your personal information in the following ways:

To communicate with you and to send you information by email, postal mail, telephone, or other means about our products, services, investments unless you have directed us not to contact you with promotional communications

To analyze trends and statistics

To contact you if necessary

We may use your navigational information to analyze trends and traffic to our website. You always have the choice not to receive marketing information.

• Sertrans does not share your information with any other third party.